လမ္း ၆၀ ႏွင့္ ငုေရႊဝါလမ္း - ေအာင္ဆန္းလမ္းေထာင့္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ။
၀၉ - ၈၉၃၉၁၂၃၀၇၊ ၀၉ - ၈၉၃၉၁၂၃၀၆၊ ၀၉ - ၉၇၉၀၁၀၄၃၁
hotel@amayarnadihotel.com
အခန္းမ်ား
img1(375-249)
From  $0
Corner Suite Twin
Beds: 2 Single Beds
Max person:
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy...
IMG_1797
From  $0
Corner Suite Double
Beds: 1 Double Bed
Max person:
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy...
img1(375-249)
From  $0
Superior Suite Twin
Beds: 2 Single Beds
Max person:
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy...
img2(375-249)
From  $0
Family Suite
Beds: 2 Double Bed, 1 Single Bed
Max person:
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy...
img2(375-249)
From  $0
Superior Moden Twin
Beds: 2 Single Beds
Max person:
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy...