လမ္း ၆၀ ႏွင့္ ငုေရႊဝါလမ္း - ေအာင္ဆန္းလမ္းေထာင့္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ။
၀၉ - ၈၉၃၉၁၂၃၀၇၊ ၀၉ - ၈၉၃၉၁၂၃၀၆၊ ၀၉ - ၉၇၉၀၁၀၄၃၁
hotel@amayarnadihotel.com

အီးေမးလ္ မွ တဆင့္ ဆက္သြယ္ရန္

Have some questions or have problems with online reservations? You may easily contact us through methods below.
  • telephone:

    +95 9 893912307, +95 9 893912306, +95 9 79010431
  • email:

    hotel@amayarnadihotel.com reservation@amayarnadihotel.com manager@amayarnadihotel.com sales@amayarnadihotel.com